O nama:

Дом здравља "Звездара" као самостална здравствена установа примарне здравствене заштите чији је оснивач Град Београд, применом диспанзерског, епидемиолошког и социо-медицинског метода рада обезбеђује основну здравствену заштиту за око 170000 грађана општине Звездара и у складу са законским прописима, стручно-методолошким упутствима и другим актуелним документима спроводи низ послова и задатака, међу којима се посебно издвајају:

Анализа здравственог стања становништва, хигијенских прилика, услова живота и рада на нивоу локалне заједнице и реализација активности за унапређење здравља - спречавање и рано откривање фактора ризика, лечење и рехабилитација.
Спровођење мера за спречавање, сузбијање и лечење заразних болести и других акутних и хроничних болести и поремећаја здравља, нарочито оних од већег социо-медицинског значаја.

Здравствена заштита свих популационих и специфичних група становништва, посебно највулнерабилнијих - жене, труднице, одојчад, мала деца, хендикепиране и старије особе, у складу са посебним програмима превентивне здравствене заштите.

Унапређење репродуктивног здравља - мере за планирање породице и развијање хуманих односа међу половима, нарочито у младих.

Специфична заштита менталног здравља становништва у оквиру развојног саветовалишта за рану детекцију, лечење и рехабилитацију деце са сметњама у душевном и телесном развоју.

Континуирано спровођење здравствене делатности у општој медицини, педијатрији, гинекологији, поливалентној патронажи, медицини рада, стоматологији, кућном лечењу, физикалној медицини и рехабилитацији, области лабораторијске, радиолошке и ултразвучне дијагностике, офталмологији, оториноларингологији, интерној медицини, реуматологији, заштити менталног здравља, социјалној медицини са информатиком, и у немедицинском сектору.
Обављање лекарских прегледа лица пре ступања на рад и систематских прегледа радника, праћење и проучавање појаве професионалних обољења, ране дијагностике и лечења болести и повреда радника, предузимање мера за њихово спречавање, оцењивање и контролу радне способности и привремене неспособности према месту рада и друго.

Организовање и континуирано спровођење здравствених програма за промоцију здравља и превенцију ризичног понашања, а према тзв. "календару јавног здравља" учествовање у реализацији активности за промоцију здравља и кампања на локалном и нивоу града.

Палијативно збрињавање пацијената у хуманим кућним условима.

Стручна сарадња са Градским заводом за јавно здравље, Секретаријатом за здравство града Београда, Институтом за јавно здравље Србије "Милан Јовановић - Батут", Министарством здравља Републике Србије, Медицинским факултетом Универзитета у Београду и другим референтним установама. Развијање партнерске сарадње са локалном и широм заједницом.